top of page

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak bizim için bir önceliktir ve bu nedenle kişisel verilerinizin korunmasına karşı özel bir hassasiyetimiz vardır. Bu hususları göz önünde bulundurarak, işbu "Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası” ("Politika/Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Merhaba Gıda Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti ("MERHABA PASTANELERİ/Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

 

İşbu Aydınlatma Metni’ni, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve Şirket politikasındaki değişiklikler çerçevesinde; başta kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında ve toplanma yöntemlerinde gerçekleşecek değişiklikler olmak üzere diğer başlıklar da dâhil her zaman güncelleme hakkımızı saklı tutuyoruz. Söz konusu değişikliklerin yapılması durumunda, metnin güncel haline web sitemizden ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda bazı tanımlar yer almaktadır:

 

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi/veri sahibi.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi (MERHABA PASTANELERİ).

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Kanun (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

KVK Mevzuatı: KVKK başta olmak üzere ilgili yönetmelikler, tebliğler, taahhütnameler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ve her türlü ilgili mevzuat.

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

İlgili kişi olarak elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Şirket tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

 

•Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

•Şirketin Operasyonel, Ticari ve İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası,

•Şirket tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

•Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

•Şirket tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

•Alınan siparişlerin ve özel siparişlerin sipariş formunda yer alan bilgiler doldurularak alıcıya teslim edilebilmesi ve iletişim kurulması; özel siparişlerde sipariş formuna ek olarak paylaşılan kişisel verilere uygun siparişin tesliminin sağlanması,

•Merkez ve şubelerden bizzat yapılan alışverişler kapsamında kamera kayıtlarıyla fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,

•Şirketin ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi,

•İnternet sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,

•İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,

•Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi,

•Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlenmesi,

•Çeşitli mevzuatlar gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması;

•Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,

•Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,

•Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verilebilmesi, kampanyaların aktarılması,

•Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenebilmesi,

•İletişim verilerinin onay verilmiş olması halinde kampanya ve güncel ürün bilgisi sunulması, anketler ile müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, tanıtım yapılması gibi pazarlama ve iletişim amaçlı olarak kullanılması, e-bülten yollamak kapsamında ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,

•Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunulabilmesi, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizin bilgilendirilebilmesi,

•Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız aracılığıyla müşterilerimizin indirim ve kampanyalardan yararlanmasının sağlanması,

•Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerin değerlendirilebilmesi,

•Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilmesi.

•Franchise işlemleri başvurularında başvuruların değerlendirilmesi ve iletişime geçilebilmesi.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla ve/veya tarafınızca paylaşılarak elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, başta Şirketimizin e-ticaret altyapısını sağlayan şirket olmak üzere şirket paydaşlarımıza, şirket yetkililerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine,  kanunen yetkili kamu kurumlarına ve üçüncü kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte İnternet Sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, İnternet Sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, İnternet Sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, İnternet Sitemizin ve İnternet Sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile İnternet Sitemizin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla aktarılabilmektedir. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden MERHABA PASTANELERİ sorumlu değildir. 

 

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması

MERHABA PASTANELERİ olarak kişisel verileriniz Şirket içerisinde yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak iş ortaklarından alınan hizmet kapsamında bazı kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanması 

Kişisel verileriniz tarafımızdan otomatik olan ve/veya veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Tarafımızca çevrimiçi ve çevrim dışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgiler eşleştirilebilir ve Kanun’a ve işbu Aydınlatma Metni’ne istinaden kullanılabilir. Hangi kişisel verilerinizin işlendiği yaptığınız işlemlere uygun olarak ayrıca hazırlanmış aydınlatma metinlerinde size bildirilmekle birlikte işlenen bazı kişisel verileriniz ve toplanma yöntemleri aşağıdaki gibidir: 

 

Kişisel verileriniz,

•Şirketimiz İnternet Sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile maktu formlar aracılığıyla, formun içeriğine göre ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi bilgileri ile; online işlemlerde kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

•Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kâğıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital ortamda ve telefonla iletişim gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

•Şirketimiz ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), başvuru formlarını doldurma, maille iletişim ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

•Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

 

Son olarak ticari elektronik ileti almak için onay vermek suretiyle elektronik ortamda verileriniz işlenmektedir. Verisi işlenen veri sahibi ilgili kişi, vermiş olduğu onayı, hiçbir gerekçe açıklamaksızın iptal etmek hakkını sahiptir. İptal işlemini Şirket, derhal işleme alıp, 3 (üç) işgünü içerisinde kullanıcıyı elektronik ileti almaktan imtina eder.

 

Kişisel Verileriniz İşlenmesindeki Hukuki Sebepler

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. KVKK’nın 5. maddesinin ilk fıkrasında belirtildiği üzere kişisel verileriniz açık rızanın alınmasıyla ve/veya maddenin ikinci fıkrasında belirtilen açık rızanız aranmaksızın; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi olarak tarafınızca alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması istisnalarına dayanarak işlenebilecektir.  Ayrıca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için işlenebilmektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Bu yaptırımlar uyarınca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmak üzere verileriniz işlenmektedir.

 

Kişisel verilerin saklanması ve korunması

Kişisel verileriniz, Şirketimiz nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nın 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nın 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak veri sahibi ilgili kişi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri sahibi ilgili kişinin, doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde konu kısmına "Kişisel Verilerimin Güncellenmesi” yazarak kvk@merhaba.com.tr adresine mail atarak veya üye olmanız halinde hesabınızdan web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemenizi rica ederiz.

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

İnternet Sitemiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler İnternet Sitemizin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak İnternet Sitemizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları

 

6698 sayılı KVKK 11.maddesi kişisel veri sahibi ilgili kişinin hakları aşağıdaki gibidir: 

 

Kişisel veri sahibi ilgili kişi, Şirketimize (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

 

•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

•Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,  haklarına sahiptir.

 

İnternet Sitesi kullanıcısı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 11 kapsamında, sizler haklarınızı ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, MERHABA PASTANELERİ tarafından oluşturulmuş KVKK başvuru formunu web sayfamızdan veya elden almayı talep ederek Islak imzalı nüshasını bizzat elden ileterek veya postalayarak "Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi No:9/1, 34303, Küçükçekmece/İstanbul” adresine veya; Başvuru Sahibine ait 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan "güvenli elektronik imza” ile imzalanarak; merhaba.pastasanatikursu@hs01.kep.tr adresindeki ilgili e postaya gönderilmek suretiyle veya elektronik posta adresimiz: kvk@merhaba.com.tr ile iletilebilirsiniz. Taleplerinizi şirketimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz, en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize yazılı cevap verilmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Detaylı bilgiyi KVK Başvuru Formundan öğrenebilirsiniz.

 

KVK Başvuru Formu için tıklayınız

bottom of page